قیمت: 6500 تومان / تهیه شده از: کالباس - همبرگر دو عدد- پنیر

 

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top