قیمت: یه نفره 12000 تومان  - متوسط  10500 تومان / 

تهیه شده از: کالباس - قارچ - گوشت چرخ کرده همرا با ادویه - پنیر - فلفل دلمه ای / 

اندازه: در دو سایز

 

قیمت:  12000 تومان / تهیه شده از: کالباس - قارچ - گوشت - فلفل قرمز - پنیر - فلفل دلمه ای / اندازه: یه نفره

 

تهیه شده از: کالباس - قارچ - گوشت رست و چرخ کرده همراه با ادویه - پنیر - فلفل دلمه ای

اندازه:یه نفره

قیمت: 16000 تومان

قیمت: یه نفره 12000 تومان  - متوسط  10500 تومان / تهیه شده از: کالباس - قارچ - گوشت - پنیر - فلفل دلمه ای / اندازه: در دو سایز

 

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top