باطعم های لیمو ، هلو ، استوایی

قیمت: 1200 تومان

دوغ 1/5 لیتری

قیمت: 2300

در طعم های سپرایت، لیمو، زیرو، پرتغالی

قیمت: 1200

آب معدنی oxab
قیمت: 700تومان

منوی پیتزا داریوش

Scroll to top